Moberg Pharma får betydande kapitalåtaganden för teckningsoptioner

Författare:

Moberg Pharma AB har säkrat betydande kapitalförbindelser för sina teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2) till ett belopp av cirka 113,5 miljoner SEK. Dessa förbindelser har ingåtts av några externa professionella investerare och bolagets största aktieägare, Östersjöstiftelsen.

Bolaget hade initialt som mål att uppnå cirka 200 miljoner SEK genom TO 2-teckningsoptionerna som en del av en units-företrädesemission. Med dessa teckningsförbindelser och toppgarantiförbindelser har Moberg Pharma nu erhållit det nödvändiga kapitalet utan några tillhörande kostnader. Eventuella ytterligare medel som samlas in genom TO 2-teckningsoptionerna kommer att användas för att stödja tillväxt och öka aktieägarvärdet.

TO 2-teckningsoptionerna ger också en möjlighet för bolaget att expandera och stärka sin ägarbas, utöver det pågående stödet från Östersjöstiftelsen. Denna finansiella backing säkerställer att Moberg Pharma kan fokusera på att genomföra sina lanseringsplaner för läkemedlet MOB-015, som nyligen har godkänts i 13 EU-länder och redan har uppnått en ledande marknadsposition i Sverige under varumärket Terclara® i samarbete med Allderma.

TO 2-teckningsoptionerna har totalt 18 134 519 enheter, och varje enhet berättigar innehavaren att teckna en ny stamaktie i bolaget till ett teckningspris på 18,00 SEK. Utövningsperioden för dessa teckningsoptioner är från den 5 juni 2024 till den 19 juni 2024, och utövningsresultatet kommer att tillkännages senast den 24 juni 2024. Om alla TO 2-teckningsoptioner utövas kommer Moberg Pharma att erhålla cirka 326,4 miljoner SEK före emissionskostnader.

Östersjöstiftelsen har uttryckt sin avsikt att utöva 1 388 888 TO 2-teckningsoptioner, vilket motsvarar 25,0 miljoner SEK. Dessutom har bolaget ingått tecknings- och toppgarantiförbindelser med externa professionella investerare, inklusive Special Situations Fund, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 10,8 miljoner SEK, medan toppgarantiförbindelserna uppgår till 77,7 miljoner SEK. Toppgarantiförbindelserna kommer att användas till minst 20 procent, eller cirka 15,5 miljoner SEK, med möjlighet till ytterligare utnyttjande om antalet utövade stamaktier är mindre än 17 271 186.

För att underlätta teckningen av stamaktier enligt toppgarantiförbindelserna kommer bolaget att genomföra en riktad nyemission efter att utövningsperioden för TO 2-teckningsoptionerna har avslutats. Teckningspriset i denna nyemission kommer att vara 18,00 SEK per stamaktie. Investerare med toppgarantiförbindelser är garanterade en minimal tilldelning av stamaktier som motsvarar 20 procent av respektive förbindelse. Dessa förbindelser är inte säkrade med någon prioriterad transaktion eller liknande arrangemang.

Beslutet att inhämta kapital genom utövande av TO 2-teckningsoptioner och den efterföljande aktieemissionen övervägdes noggrant av styrelsen. De kom fram till att det skulle vara fördelaktigare för bolaget och dess aktieägare än en traditionell företrädesemission, särskilt med tanke på de nuvarande volatila marknadsförhållandena.

Styrelsen anser också att en utökning av den institutionella och professionella ägarbasen kommer att förbättra likviditeten för bolagets aktier. Teckningspriset för aktieemissionen har fastställts genom förhandlingar på affärsmässig grund med institutionella och professionella investerare för att säkerställa att det återspeglar de nuvarande marknadsförhållandena och efterfrågan.

Aktieemissionen förväntas beslutas runt den 24 juni 2024, efter tillkännagivandet av TO 2-utövningsresultatet. Om alla 18 134 519 TO 2-teckningsoptioner utövas fullt ut kommer bolagets aktiekapital att öka med cirka 18 134 519,90 SEK. Den maximala ökningen av aktiekapitalet genom aktieemissionen är cirka 4 316 666,22 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka 12,9 procent. Totala antalet aktier kan öka med högst 18 997 852 om alla TO 2-teckningsoptioner utövas och aktieemissionen genomförs fullt ut.

Moberg Pharma har anlitat Vator Securities AB som sin finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som sin juridiska rådgivare för denna transaktion. Denna information offentliggörs av bolaget i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *