Ny terapi viser løfte om behandling av sein antistoffmediert avstøyting hjå nyretransplantatpasientar

Author:

Ei nyleg klinisk prøve gjennomført av Human Immunology Biosciences (HI-Bio) har vist positive resultat for ein potensiell ny terapi kalla felzartamab i behandling av sein antibiotikk-mediert avstøtning (AMR) hos nyretransplantate. Sein AMR er ei hovudårsak til nyretransplantatfeil og har for tida avgrensa behandlingsalternativ.

Felzartamab er ein monoklonal antistoff som spesifikt target og tømer CD38+ celler, inkludert plasmablastar, plasma celler og naturlege dreparceller (NK-celler), som ein trur driv AMR og andre immundrevne sjukdomar. Fase 2-studien inkluderte 22 pasientar med sein AMR som oppstod minst 180 dagar etter nyretransplantasjon.

Ifylgje studieresultata publisert i New England Journal of Medicine, viste felzartamab signifikant effektivitet i å løyse opp i AMR. Etter 24 veker opplevde 82% av pasientane som fekk felzartamab oppløysing av AMR, samanlikna med berre 20% av pasientane som fekk ein stadbo. Vidare viste pasientane som fekk felzartamab reduksjonar i sjukdomsrelaterte biomarkørar og stabilisering av nyrefunksjonen, som indikert av eGFR.

Studien fann òg at felzartamab hadde ein akseptabel tryggleiksprofil, med dei fleste biverknadene som var milde eller moderate i alvorlegheitsgrad. Luftvegsreaksjonar, vanlegvis under den første infusjonen, vart observert hos nokre pasientar, men førte ikkje til avbrot i behandlinga.

Særleg vart det oppnådd ein mikrovaskulær infiltrasjon (MVI)-poengsum på 0 for 63% av pasientane med felzartamab, som viser ein signifikant forbetring i nyrevevet si infiltrasjon. Vidare vart det observert ein djup reduksjon i donor-avleidd cellefri DNA (dd-cfDNA), ein markør for transplantatinnskade.

Disse funna støttar framdriften av felzartamab inn i sein-fase utvikling som ein potensiell ny terapeutisk tilnærming for sein AMR hos nyretransplantatar. AMR er ein leiande årsak til nyretransplantatfeil etter transplantasjon og påverkar tusenvis av transplantatmottakarar globalt. For tida finst det ingen godkjende terapiar for sein AMR.

Dr. Georg Böhmig, hovudforskar av studien, understreka den signifikante framgangen som kan gjerast i behandling av denne alvorlege byrden sjukdom. Potensialet til felzartamab for å løyse opp i AMR og bevare nyrefunksjonen gir håp til dei tusenvis av pasientar på nyretransplantatlistene.

HI-Bio har planar om å gå vidare med sein-fasestudier av felzartamab i antibiotika-mediert avstøtning og andre immundrevne sjukdomar med udekka behov. Selskapet har som mål å bringa denne lovande terapien til pasientar som for tida manglar effektive behandlingsalternativ.

I det heile tek viser dei positive resultata frå denne kliniske prøven potensialet til felzartamab som ein «game-changer» i behandlinga av sein antibiotikk-mediert avstøtning hos nyretransplantatpasientar. Vidare forsking og utvikling av denne terapien kan gi håp og betre resultat for individ som møter AMR etter nyretransplantasjonen.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *