Ny behandling viser lovende resultat ved behandling av sen antistoff-mediert avstøtinga i nyretransplantasjonspasientar

Author:

Ein nyleg klinisk prøve gjennomført av Human Immunology Biosciences (HI-Bio) har avdekka positive resultat for ein potensiell ny terapi kalla felzartamab i behandling av sein antistoffmediert avstøytning (AMR) hos nyretransplantatmottakarar. Sein AMR er ein hovudsakleg årsak til nyretransplantatsvikt og har for tida berre avgrensa behandlingsalternativ.

Felzartamab er ein monoklonal antistoff som spesifikt retter seg mot og tømmer CD38+ celler, inkludert plasmablastar, plasmaceller og naturleg dreparceller (NK-celler), som ein trur driv AMR og andre immunmedierte sjukdomar. Fase 2-studien inkluderte 22 pasientar med sein AMR som oppsto minst 180 dagar etter nyretransplantasjon.

Ifølgje studieresultata publisert i New England Journal of Medicine, viste felzartamab ein signifikant effekt på å løyse opp AMR. Etter 24 veker opplevde 82% av pasientane behandla med felzartamab at AMR vart løyst opp, samanlikna med berre 20% av pasientane som fekk ein placebo. Vidare viste behandla pasientar med felzartamab nedgang i sjukdomsrelaterte biomarkørar og stabilisering av nyrefunksjonen, som indikert ved eGFR.

Studien fann òg ut at felzartamab hadde ein akseptabel tryggingsprofil, der dei fleste uønskte hendingar var milde eller moderate i alvorlegheitsgrad. Infusjonsreaksjonar, som vanlegvis oppstod under den første infusjonen, vart observert hjå nokre pasientar, men førte ikkje til stans i behandlinga.

Særmerkt oppnådde felzartamab ein mikrovaskulær betennelse (MVI) poengsum på 0 hjå 63% av pasientane, noko som indikerer ei signifikant forbetring i nyrevevbetennelsen. I tillegg vart det observert ein djup nedgang i donoravleidd cellefri DNA (dd-cfDNA), ein markør for vevsskader av transplantert organ.

Desse funna støttar framdrifta til felzartamab inn i seinare utviklingsfase som ein potensiell ny terapeutisk tilnærming for sein AMR hos nyretransplantatmottakarar. AMR er hovudårsaka til nyresvikt etter transplantasjon og påverkar tusenvis av transplantatmottakarar over heile verda. Førebels er det ingen godkjende terapiar for sein AMR.

Dr. Georg Böhmig, hovudforskar for studien, understreka den signifikante framgangen som kan gjerast i behandlinga av denne høge byrdesjukdomen. Potensialet til felzartamab for å løyse opp AMR og bevare nyrefunksjonen gir håp til tusenvis av pasientar på nyretransplantasjonsventelista.

HI-Bio planlegg å gå vidare med seinare studiar av felzartamab i antistoffmediert avstøyting og andre immunmedierte sjukdomar med udekte behov. Selskapet har som mål å bringe denne lovande terapien til pasientar som for øyeblikket manglar effektive behandlingsalternativ.

I det store og heile understrekar dei positive resultata frå denne kliniske prøven potensialet til felzartamab som ein spelvendrar i behandlinga av sein antistoffmediert avstøyting hos nyretransplantatpasientar. Vidare forsking og utvikling av denne terapien kunne gi håp og betra resultat for enkeltmenneske som står overfor AMR etter nyretransplantasjonen.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *