Moberg Pharma mottar betydelige kapitalforpliktelser for tegningsrettigheter

Author:

Moberg Pharma AB har sikra betydelege kapitalforpliktingar for warrants i serien 2023:1 (TO 2), til saman om lag SEK 113.5 millionar. Desse forpliktingane har kome frå nokre eksterne profesjonelle investorar og selskapets største aksjonær, Östersjöstiftelsen.

Selskapet hadde opphavleg som mål å samle inn om lag SEK 200 millionar gjennom TO 2 warrants som ein del av en rettet emisjon. Med desse abonnementsforpliktingane og topgarantiforpliktingane har no Moberg Pharma skaffa seg den nødvendige kapitalen utan nokon tilhøyrande kostnader. Eventuelle ekstra midlar som vert samla inn gjennom TO 2 warrants vil bli nytta til å støtte vekst og auke verdi for aksjonæra.

TO 2 warrants gir også ein moglegheit for selskapet å utvide og forsterke aksjonærbasen, i tillegg til den pågåande støtta frå Östersjöstiftelsen. Denne finansielle støtten sikrar at Moberg Pharma kan fokusere på gjennomføringa av lanseringsplanane for legemiddelet MOB-015, som nyleg har fått godkjenning i 13 EU-land og allereie har oppnådd ein ledande marknadsposisjon i Sverige under merket Terclara® i samarbeid med Allderma.

TO 2 warrants har totalt 18,134,519 einingar, og kvar eining gjev innehavaren rett til å abonnere på ein ny ordinær aksje i selskapet til ein abonnementspris på SEK 18.00. Utøvingsperioden for desse warrantsa er frå 5. juni 2024 til 19. juni 2024, med resultatet av utøvinga som skal kunngjerast innan 24. juni 2024. Dersom alle TO 2 warrants vert utøvd, vil Moberg Pharma motta om lag SEK 326.4 millionar før emisjonskostnader.

Östersjöstiftelsen har uttrykt si intensjon om å utøve 1,388,888 TO 2 warrants, tilsvarande SEK 25.0 millionar. I tillegg har selskapet inngått abonnements- og topgarantiforpliktingar med eksterne profesjonelle investorar, inkludert Special Situations Fund, Fredrik Lundgren og Wilhelm Risberg. Abonnementsforpliktingane beløper seg til om lag SEK 10.8 millionar, medan topgarantiforpliktingane beløper seg til SEK 77.7 millionar.

For å lette abonnementet av ordinære aksjar under topgarantiforpliktingane, vil selskapet gjennomføre en rettet emisjon etter at perioden for utøving av TO 2 warrants er avslutta. Abonnementsprisen i denne aksjeemisjonen vil vere SEK 18.00 per ordinære aksje. Investorer med topgarantiforpliktingar er garanterte en minimumstildeling av ordinære aksjar som svarar til 20 prosent av deira respektive forpliktingar. Desse forpliktingane er ikkje sikra gjennom første prioritetstransaksjon eller liknande ordningar.

Avgjerda om å skaffe kapital gjennom utøving av TO 2 warrants og den påfølgjande aksjeemisjonen vart nøye vurdert av styret. Dei konkluderte med at dette ville vere meir fordelaktig for selskapet og aksjonærane enn ein tradisjonell rettet emisjon, særleg med tanke på dei noverande volatile marknadsforholda.

Styret trur òg at å utvide den institusjonelle og profesjonelle aksjonærbasen vil auke likviditeten i selskapets aksjar. Abonnementsprisen for aksjeemisjonen er fastsett gjennom armlengdeforhandlingar med institusjonelle og profesjonelle investorer, for å sikre at den speglar dei noverande marknadsforholda og etterspurnaden.

Aksjeemisjonen forventas å bli avgjort rundt 24. juni 2024, etter kunngjeringa av resultatet frå utøvinga av TO 2 warrantsa. Dersom alle 18,134,519 TO 2 warrants vert fullt ut øvde, vil selskapet sin aksjekapital aukast med om lag SEK 18,134,519.90. Den maksimale aukinga i aksjekapitalen gjennom aksjeemisjonen er om lag SEK 4,316,666.22, tilsvarande en utvanningseffekt på om lag 12.9 prosent. Det totale antalet aksjar kan auke med maksimalt 18,997,852 dersom alle TO 2 warrants vert utøvd og aksjeemisjonen blir fullført.

Moberg Pharma har engasjert Vator Securities AB som sin finansielle rådgivar og Advokatfirman Schjødt som sin juridiske rådgivar for denne transaksjonen. Denne informasjonen er offentleggjort av selskapet i samsvar med EU-forordning om marknadsmissbruk.

Moberg Pharma, eit farmasøytisk selskap, har kunngjort at dei har mottatt betydelege kapitalforpliktingar for warrantsa sine av serien 2023:1 (TO 2), totalt om lag SEK 113,5 millionar. Denne finansieringa kjem frå eksterne profesjonelle investorar og selskapets største aksjonær, Östersjöstiftelsen.

Det opphavlege målet for Moberg Pharma var å samle inn om lag SEK 200 millionar gjennom TO 2 warrants som ein del av en rettet emisjon. Men med desse abonnementsforpliktingane og topgarantiforpliktingane, har selskapet no skaffa seg den nødvendige kapitalen utan tilhøyrande kostnader. Eventuelle ekstra midlar som vert samla inn gjennom TO 2 warrants vil bli brukt til å støtte vekst og auke verdi for aksjonæra.

Ei fordel med desse warrantsa er at dei gir ein moglegheit for Moberg Pharma å utvide og forsterke aksjonærbasen sin. Denne økonomiske støtten sikrar at selskapet kan fokusere på gjennomføringa av lanseringsplanane for legemiddelet MOB-015, som nyleg har fått godkjenning i 13 EU-land og allereie har oppnådd ein ledande marknadsposisjon i Sverige.

TO 2 warrants består av 18,134,519 einingar, der kvar eining gir innehavaren rett til å abonnere på ein ny ordinær aksje i selskapet til ein abonnementspris på SEK 18.00. Utøvingsperioden for warrantsa er frå 5. juni 2024 til 19. juni 2024, og resultatet av utøvinga vil bli kunngjort innan 24. juni 2024. Dersom alle TO 2 warrants vert utøvd, vil Moberg Pharma motta om lag SEK 326,4 millionar før emisjonskostnader.

Östersjöstiftelsen, den største aksjonæren, har uttrykt si intensjon om å utøve 1,388,888 TO 2 warrants, tilsvarande SEK 25,0 millionar. I tillegg har selskapet sikra abonnements- og topgarantiforpliktingar frå eksterne profesjonelle investorar, inkludert Special Situations Fund, Fredrik Lundgren og Wilhelm Risberg. Abonnementsforpliktingane beløper seg til om lag SEK 10,8 millionar, medan topgarantiforpliktingane beløper seg til SEK 77,7 millionar.

Ein utfordring i samband med dette er marknadens volatilitet. Avgjerda frå styret om å skaffe kapital gjennom utøving av TO 2 warrants og ein påfølgjande aksjeemisjon vart nøye vurdert med tanke på dei noverande marknadsforholda. Styret trur likevel at å utvide den institusjonelle og profesjonelle aksjonærbasen vil auke likviditeten i selskapets aksjar.

Med omsyn til spørsmål som kan kome opp, kan ein spørje om den potensielle utvanningseffekten av aksjeemisjonen. Dersom alle 18,134,519 TO 2 warrants vert fullt ut øvde, vil selskapet sin aksjekapital aukast med om lag SEK 18,134,519,90. Den maksimale aukinga i aksjekapitalen gjennom aksjeemisjonen er om lag SEK 4,316,666,22, tilsvarande en utvanningseffekt på om lag 12,9 prosent. Det totale antalet aksjar kan auke med maksimalt 18,997,852 dersom alle TO 2 warrants vert utøvd og aksjeemisjonen blir fullt ut utført.

Samla sett gir dei betydelege kapitalforpliktingane for TO 2 warrants Moberg Pharma dei nødvendige midlane til å støtte veksten og lanseringsplanane for MOB-015. Utvidinga av aksjonærbasen og likviditeten i selskapets aksjar er sentrale fordeler. Likevel er det viktig å navigere i dei volatile marknadsforholda og vurdere den potensielle utvanningseffekten.

For meir informasjon, kan du besøke Moberg Pharma sin offisielle nettside: lenkenavn

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *